top of page

עמותת השחף - עמותת מערך הכטמ"מ

איגוד וארגון יוצאי מערך הכטמ"מ לטובת מיסוד, שימור והנחלת מורשת המערך, ובכלל זה סיוע לטייסות המערך בחיזוק הקשר עם המשפחות השכולות

פעולה מול גורמים אזרחיים ורשויות הצבא לקידום רווחת אנשי המערך הסדירים

יצירת רשת תמיכה כללית ועזרה הדדית לחברי העמותה: סיוע בקישור עסקי ותעסוקתי, הכוונה וייעוץ ללימודים גבוהים וקשרי עבודה

להוות מצע פורה ליוזמות חברתיות ועסקיות של חברי העמותה

"המנהיגות מטרתה ליצור הווה מוצלח ובעת ובעונה אחת לבנות עתיד מזהיר" חכמת המנהיגות, רובין שארמה 

מפעילים בחג.jpg

המשימה שלנו

פעולה מול גורמים אזרחיים ורשויות הצבא לקידום רווחת אנשי המערך הסדירים

להוות מצע פורה ליוזמות חברתיות ועסקיות של חברי העמותה

Our Mission

החזון

איגוד וארגון יוצאי מערך הכטמ"מ לטובת מיסוד, שימור והנחלת מורשת המערך, ובכלל זה סיוע לטייסות המערך בחיזוק הקשר עם המשפחות השכולות

יצירת רשת תמיכה כללית ועזרה הדדית לחברי העמותה: סיוע בקישור עסקי ותעסוקתי, הכוונה וייעוץ ללימודים גבוהים וקשרי עבודה

מחא בקרון.jpg

נשמח לתמיכתך!

bottom of page